Usługi poświadczające

Celem usług poświadczających jest obiektywna ocena standardów obiegu dokumentów finansowych i prowadzonej kontroli wewnętrznej. Podstawową zaletą usług poświadczających jej ich elastyczność kształtowania w uzgodnionym zakresie, wynikająca z każdorazowego dostosowywania do potrzeb i wymogów danej jednostki lub odbiorcy raportu.

Zakres usług 

W ramach usług poświadczających oferujemy usługi w uzgodnionym zakresie (ang. Agreed upon Procedures lub AUP) realizowane w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 (ang. ISRS 4400)

 • weryfikację prognozowanych informacji finansowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 3400 (ang. ISRS 3400)
 • weryfikację poprawności działania systemów kontroli wewnętrznej w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Poświadczających 3402 (ang. ISAE 3402)

Wykonujemy także usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów w Kodeksie Spółek Handlowych tj.:

 • obejmuje badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu Spółek Handlowych),
 • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych).

Proces realizacji usługi jest prowadzony zgodnie z przyjętym standardem i zaleceniami klienta. 

Klienci/branże

 • Venture Capital, Grupy kapitałowe, Centra usług wspólnych. Branże produkcyjne, handlowe i usługowe. 

Zalety 

Obiektywna ocena finansów spółki dla zarządów , udziałowców i właścicieli

Spełnienie wymagań  prawnych  

Zadzwoń lub wypełnij formularz