Ocena wskaźników efektywności KPI

W ramach usług audytowych oferujemy przegląd kluczowych procesów biznesowych i ocenę ich efektywności. Audyt kontroli wewnętrznej i procesów finansowych  jest wtedy łączony z audytem  jakościowym w oparciu o standard ISO 10014:2006 .

 Wskaźniki oceny organizacji są przeprowadzane na podstawie  Strategicznej Karty Wyników,  która przekłada  strategię i wizję działania na  zdefiniowane cele i mierniki w czterech perspektywach:

 1. finansowej
 2. klienta
 3. procesów wewnętrznych
 4. infrastruktury i rozwoju

Przykładowe wskaźniki badania efektywności działania organizacji; 

Wskaźniki finansowe 

 • zysk netto
 • marża na sprzedaży
 • wartość sprzedaży na jednego pracownika
 • wartość zapasów do wartości sprzedaży
 • wskaźnik obrotu zapasami
 • ROI
 •  % przychodów pochodzących ze sprzedaży nowych produktów

Wskaźniki jakości 

 • liczba reklamacji
 • koszty złej jakości (cost of poor quality, COPQ)

Wskaźniki działalności operacyjnej

 • całkowita efektywność wyposażenia (Overall Equipment Effectiveness, OEE)
 • wydajność pracy (wartość produktów lub usług wytworzonych przez jednego pracownika)
 • wartość odpadu produkcyjnego (wartościowo lub procentowo)
 • średni czas realizacji zamówień klientów (lead time)
 • zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego oraz innych mediów
 • średni czas od wystąpienia awarii do jej usunięcia (mean time to repair, MTTR)
 • średni czas bezawaryjności (mean time between failures, MTBF)
 •  % pracowników uczestniczących w programie sugestii pracowniczych
 •  % wdrożonych pomysłów zgłoszonych przez pracowników
 • oszczędności uzyskane z wdrożonych pomysłów do wartości sprzedaży/1 pracownika
 • wyniki audytów 5S

Zarządzanie zasobami ludzkimi i BHP

 • absencja chorobowa pracowników (np. liczba godzin utraconych/liczba zaplanowanych godzin pracy ogółem w danym okresie)
 • rotacja pracowników (dobrowolne odejścia)
 • poziom satysfakcji pracowników
 • ilość godzin szkoleń na jednego pracownika w roku
 • liczba nadgodzin
 • efektywność czasu pracy (ECP)
 • średni czas trwania procesu rekrutacji (obsadzenia stanowiska pracy w firmie) w dniach
 • liczba godzin utraconych w wyniku wypadków przy pracy do liczby godzin przepracowanych w firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • liczba tzw. zdarzeń potencjalnie wypadkowych (near miss accidents)
 •  % pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy
 • wyniki audytów BHP
 • liczba godzin przepracowanych przez pracowników na rzecz lokalnej społeczności

Obsługa klienta

 • czas trwania operacji lub transakcji (np. otwarcie rachunku bankowego, czas oczekiwania klienta)
 • poziom satysfakcji klientów
 •  % nieterminowych dostaw do klientów (On Time Delivery, OTD)
 •  % nieterminowych lub niekompletnych dostaw do klientów (On-Time In-Full, OTIF)
 • liczba reklamacji/liczba zrealizowanych wysyłek do klientów ogółem

Łańcuch dostaw

 • dostawa na czas  OTD ( on time delivery )
 • perfekcje dostawa zgodna z OTIF ( on time is full) zgodności ilościowej, jakości,terminowości,

Marketing

 • liczba pozyskanych nowych klientów
 • liczba ponownych zakupów u obecnych klientów 
 • liczba zakupów poprzez rekomendacje zadowolonych klientów

Zalety oceny KPI 

 • niezależna ocena wskaźników efektywności 
 • sposób na poprawę wskaźników lub ich modyfikacje 
 • ocena działania firmy w perspektywie osiągania założonych celów biznesowych 

Klienci 

 • klienci posiadający wdrożony  system zarządzania jakością ISO 9001 lub strategiczną kartę wyników ( Balanced scorecard)
Zadzwoń lub wypełnij formularz