Kontrola Wewnętrzna i Obieg Dokumentów

Cele kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów

Efektywnie działająca kontrola wewnętrzna obejmująca sprawny obieg dokumentów nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ale także istotnie ogranicza powstawanie zjawisk defraudacji i kradzieży w przedsiębiorstwach. Przejrzyste systemy kontroli wewnętrznej znacznie ułatwiają nadzór nad przedsiębiorstwem ze strony Zarządu, właścicieli i Rad Nadzorczych.

Wspieramy naszych klientów w doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

Zakres usług w ramach kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów

W ramach usług z zakresu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów proponujemy:

  • Projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
  • Organizację systemów rachunkowości, obiegu dokumentów i Polityk Rachunkowości
  • Przegląd i usprawnienie istniejących systemów kontroli wewnętrznej
  • Pomoc w przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji zapasów oraz inwentaryzacji środków trwałych

Dla przedsiębiorstw rozwijających się proponujemy dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do nowych wymogów formalnych i zwiększonej skali działalności.
Dla nowo powstałych organizacji projektujemy kontrolę wewnętrzną od podstaw.

Zalety kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów

  • obiektywna kontrola i  ocena procesów obiegu dokumentów 
  • wyniki kontroli staw

Case study 

  • ISAE 3402 – Nieuprawnione przelewy z konta bankowego

Badanie kontroli wewnętrznej w oparciu o standard ISAE 3402 (pol. MSUP 3402) wykonywaliśmy dla firmy spedycyjno-transportowej działającej w Polsce i w obrocie międzynarodowym.
W trakcie oceny zaprojektowania mechanizmów kontrolnych ujawniliśmy istotną lukę w kontroli wewnętrznej w zakresie dokonywania płatności za faktury. Pracownik firmy przygotowujący przelewy do realizacji w elektronicznym systemie bankowym miał możliwość zmiany numerów rachunków zdefiniowanych w systemie. Dodatkowo pracownik ten jednocześnie zajmował się księgowaniem przelewów zrealizowanych. Brak wystarczającego podziału obowiązków umożliwiał nieuprawnione i niezauważone przelewy na konta prywatne pracownika lub jego rodziny. Po naszej interwencji luka w kontroli została wyeliminowana.

  • ISAE 3402 Nieskuteczna akceptacja dokumentów zakupu

W dalszej części wykonywania projektu dla międzynarodowej firmy spedycyjno-transportowej zidentyfikowaliśmy nieskuteczną akceptację dokumentów zakupu kluczowych usług podwykonawstwa w transporcie. Zakupy większości usług realizowano po zawyżonych cenach. W wielu przypadkach zaliczki płacono przed całkowitym wyświadczeniem usługi i otrzymaniem faktury. W konsekwencji często usługa wyświadczona nie była odpowiedniej jakości. Na koniec dokumenty nie były wystawiane, lub te otrzymane to tylko pro formy, przez co firma miała wysokie koszty, które nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów. Firma nie kontrolowała także efektywnie rozrachunków i w przypadku płatności zaliczki księgowała za wyświadczoną usługę zarówno fakturę pro forma jak i fakturę oryginał, przez co miała zawyżone koszty podatkowe, a często płaciła za usługę podwójnie (raz za fakturę pro forma, a raz za fakturę oryginał).

Zadzwoń lub wypełnij formularz