Due Diligence

Due diligence finansowe (przejęcia i fuzje) 
W ramach naszych oferty oferujemy profesjonalne usługi finansowe w zakresie oceny kondycji finansowej organizacji a także zgodności jej funkcjonowania z obowiązującymi przepisami prawa. Celem due dilligence jest przede wszystkim maksymalizacja zwrotu z inwestycji dla kupującego poprzez ocenę faktycznej jakości wyników spółki, ich powtarzalności oraz identyfikację i kwantyfikację zagrożeń finansowych i biznesowych związanych z przedmiotem działalności i planowaną transakcją.

Due diligence finansowe obejmuje takie zagadnienia jak :  

 • wyniki finansowe (identyfikację zdarzeń jednorazowych oraz powtarzalnych zysków)
 • analizę prognoz finansowych
 • weryfikację przepływów środków pieniężnych
 • ocenę wydatków inwestycyjnych
 • analizę kapitału obrotowego
 • system rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej
 • istnienie zobowiązań warunkowych i innych pozabilansowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe czy też pozycję finansową spółki przejmowanej 
 • analizę trendów i wartości prowadzonej działalności ( przychodów ze sprzedaży, poziomu marż ) źródeł zysku ( klienci, produkty, rynki, kanały dystrybucji)  
 • relacje spółki z podmiotami powiązanymi ( forma wzajemnych rozliczeń) 
 • analiza potrzeb i zobowiązań inwestycyjnych spółki ( wartość odtworzeniowa majątku) 
 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń finansowych ( realizacja projektów inwestycyjnych w współfinansowanych  ze środków UE)

Proces realizacji due diligence 

I ETAP – Planowanie 

 • Przygotowanie planu weryfikacji  i wraz z listą wymaganych dokumentów 
 • Ustalenie listy osób uczestniczących w due dilligence ze strony klienta 

II ETAP- Realizacja

 • Ocena dokumentów finansowych , bilans , rachunek zysków i strat 
 • Analiza cashflow w zakresie  bieżącej kondycji finansowej firmy 
 • Przygotowanie listy pytań dla zespołu weryfikującego 

III Ocena  – Ocena wyników audytu 

 • Przygotowanie raportu na podstawie weryfikacji i uzyskanych odpowiedzi oraz analizy dokumentacji
 • Podsumowanie i wnioski 
 • Rekomendacje rozwojowo-inwestycyjne

IV Decyzja   – inwestora lub określenie warunków zakupu 

Klienci/Branże 

Budownictwo, służba zdrowia, handel detaliczny, produkcja opakowań, produkcja kosmetyków, energia , nieruchomości, media i rozrywka, przemysł motoryzacyjny, 

Korzyści 

Rzetelna i obiektywna analiza ryzyka inwestycji 

Doświadczony zespół wspierający ocenę modelu biznesowego i jego potencjał rozwojowy

Case study

 • Due Diligence Fikcyjna sprzedaż w firmie do zakupu

Jako doradca kupującego wykonywano Due Diligence finansowe w firmie handlowo-produkcyjnej zajmującej się sprzedażą hurtową artykułów spożywczych oraz produkcją artykułów mlecznych.
Analiza sprzedaży wykazała, iż w ostatnich miesiącach roku dokonano kilku istotnych transakcji, na których osiągnięte marże operacyjne brutto zdecydowanie przewyższały średnie marże uzyskane w okresie bieżącym i poprzedzających. W toku dalszej analizy potwierdziliśmy, że większość z wysokomarżowych sprzedaży została skorygowana w I kwartale kolejnego roku finansowego, nie podlegającego już sprawdzeniu. Dodatkowo w wywiadach z personelem spółki otrzymaliśmy informacje, że sprzedaż była dokonywana ze stronami nieformalnie powiązanymi (stali dobrzy klienci, bardzo dobrzy znajomi lub członkowie rodzin – pełniący także kierownicze stanowiska u klientów spółki).
Konsekwencją celowo wprowadzanych do raportowania finansowego błędów było istotne zawyżenie wyniku bieżącego roku, który zgodnie z ustaleniami stron (kupującego i sprzedającego firmę) miał stanowić podstawę do oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych i do wyceny spółki.
Po korekcie i urealnieniu wyniku, rzeczywista wartość spółki okazała się o ponad 3 mln zł niższa, co pozwoliło na uniknięcie istotnych strat przez kupującego.

Zadzwoń lub wypełnij formularz