Certyfikacja MSUA 3402 (ang. ISAE 3402)

Czym jest standard?

MSUA 3402 (ang. ISAE 3402) to międzynarodowy standard, który umożliwia organizacji świadczącej usługi typu B2B przedstawienie realizowanych procesów oraz wdrożonych mechanizmów kontrolnych. W praktyce certyfikacja w oparciu o ten standard jest wykorzystywana przez organizacje usługowe (w szczególności biura rachunkowe lub centra usług wspólnych tj. shared service centres) do przedstawienia zarówno swoim klientom, jak i ich audytorom realizowanych usług w jednolitym i spójnym formacie.

System kontroli przedstawiony przez organizację podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, w zakresie zgodności opisu oraz rzeczywistej efektywności opisanych mechanizmów kontrolnych. Niezależny audytor przedstawia ocenę systemu w dołączonym do raportu sprawozdaniu atestacyjnym.

Organizacje usługowe poddają się certyfikacji ISAE 3402, aby wykazać transparentność, jakość i bezpieczeństwo mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych, z pomocą których realizują obsługę swoich klientów

W ramach usług kontrolnych oferujemy certyfikację MSUA 3402 ( ang. ISAE 3402) 

Certyfikacja MSUA 3402 (ang. ISAE 3402)

Proces certyfikacji przebiega w 2 następujących etapach:

ETAP I  Ocena zaprojektowania kontroli wewnętrznych

  • Przegląd procesów finansowych oraz mechanizmów kontrolnych  tym etapie na podstawie istniejących i przygotowanych materiałów oraz wywiadów z pracownikami i kierownictwem, dokonywany jest przegląd weryfikowanych procesów, istniejących w nich czynności oraz mechanizmów kontrolnych odpowiadających na zidentyfikowane kluczowe ryzyka procesowe.

Efekt prac:

  • Ujednolicona matryca ryzyka i kontroli wewnętrznych procesów weryfikowanych.                                                                                                                        Przegląd kontroli pozwala na identyfikowanie i eliminowanie istotnych luk procesowych oraz wyeliminowanie kontroli dublujących się i niespójności w procesach.
  • Sprawozdanie atestacyjne z oceny opisu i zaprojektowania systemu kontroli. Załącznikiem sprawozdania jest wypracowana matryca kontroli i ryzyka z opisem kluczowych czynności weryfikowanych procesów.

ETAP II Ocena efektywności działania kontroli wewnętrznych w procesie

  • Po 6, 9 lub 12 miesiącach ocena efektywność działania zaprojektowanych kluczowych procesów  kontroli od momentu wdrożenia.

Efekt prac : 

  • Sprawozdanie atestacyjne z oceny skuteczności działania systemu kontroli wydawane za weryfikowany okres. Załącznik do tego sprawozdania stanowi natomiast opis kluczowych kontroli i wykonanych testów kontroli wewnętrznej.

Nadzór nad systemem 

  • W kolejnych okresach sprawozdawczych odbywa się aktualizacja certyfikacji poprzez zaktualizowanie oceny zaprojektowania kontroli oraz ponownej oceny efektywności działania mechanizmów kontrolnych za nowy okres.
Zadzwoń lub wypełnij formularz