Badanie sprawozdań finansowych

Cele badania sprawozdań finansowych

Celem  badania sprawozdań jest określenie zgodności prowadzonej działalności z  krajowymi lub międzynarodowymi zasadami rachunkowości. 
Badania sprawozdań przeprowadzane jest dla  jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych w oparciu o polskie zasady rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF) 

Badaniem sprawozdań zajmuje się  zespół doświadczonych biegłych rewidentów zarejestrowanych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. https://kibr.org.pl/

Zakres badania sprawozdań finansowych

W trakcie badania ocenie podlegają zagadnienia:

 • Sposób rejestracji operacji,
 • Zasady prowadzenia rachunkowości
 • System kontroli wewnętrznej
 • Rzetelność ksiąg
 • Finansowo – księgowy system informatyczny
 • Dokumentacja finansowa.

Informacje, jakich należy dostarczyć rewidentowi uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa i ilości procesów biznesowych. Najczęściej wymagane są:

 • Dokumenty stanowiące podstawę prawną działania organizacji – statut, wyciąg z rejestru
 • Sprawozdania finansowe – przynajmniej za ubiegły rok
 • Księgi rachunkowe z badanego roku
 • Znaczące umowy z dostawcami i odbiorcami usług
 • Regulaminy wewnętrzne opisujące zadany funkcjonowania jednostki
 • Dokumentacja podatkowa, dokumentacja ZUS
 • Oświadczenie na temat kompletności ujęcia danych w księgach oraz przełożonych dokumentów
 • Dokumenty źródłowe m.in. faktury sprzedaży, zakupu, wyciągi bankowe

Proces badania sprawozdań finansowych

Etapy badania – badanie składa się  z dwóch podstawowych etapów
 
I ETAP – Audyt wstępny 
Mają one  na celu:

 • Zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki – sposobu rejestracji operacji gospodarczych, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych oraz analizę planu kont
 • Sprawdzenie prawidłowości i stosowanych procedur  dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), PIT oraz ZUS
 • Kontrolę prawnych podstaw działalności.

 Biegły w ramach prac audytowych ma obowiązek brać udział w inwentaryzacji istotnych pozycji składników majątkowych.
 
II ETAP – Audyt główny
Na drugi etap składają się między innymi:

 • Sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego za rok obrotowy,
 • Badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji,
 • Badanie prawidłowości sporządzania informacji dodatkowej
 • Badanie sprawozdania z działalności jednostki  za dany okres obrachunkowy, sporządzonego przez Zarząd badanego podmiotu, pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa. 

Oprócz badania rewident przekazuje rekomendacje dotyczące zagadnień finansowo – księgowych i podatkowych w zakresie objętym badaniem, które wspierają organizację w optymalizacji procesów biznesowych i  kontroli wewnętrznej.

Korzyści z audytu

 • obiektywna i dokładna analiza finansowa prowadzonej działalności 
 • spełnienie wymagań prawnych 

Klienci/branże

budownictwo,  handel detaliczny, produkcja opakowań, produkcja kosmetyków, energia , nieruchomości, media i rozrywka, przemysł motoryzacyjny 

Case study 

 • Audyt finansowy – Nieściągalne należności i zalegające zapasy

W trakcie audytu finansowego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w sprzedaży hurtowej kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej, z asortymentem przekraczającym 500 towarów, zauważyliśmy wysokie saldo należności nieściągalnych oraz zalegające zapasy niesprzedawalnych produktów z terminem bliskim daty ważności.
Dalsza analiza wykazała, iż procedury weryfikacji klientów badanej spółki były nieskuteczne. Kredyty kupieckie przyznawano bez wystarczającej weryfikacji. Spółka nie dysponowała także odpowiednim systemem pozwalającym na bieżąco identyfikować zaległości i stosować odpowiednio szybko procedury ściągalności.
Nadmierne, niesprzedawalne zapasy były z kolei skutkiem braku efektywnego systemu zamówień. Zamówienia towarów nie były powiązane ze sprzedażą produktów w ostatnich tygodniach i miesiącach. System nie pozwalał także na szybką identyfikację zalegających towarów i towarów bliskich daty ważności, aby umożliwić ich wyprzedzającą przecenę i sprzedaż bez straty dla jednostki. Z drugiej strony brak towarów szybko rotujących na czas powodował utratę potencjalnych klientów i sprzedaży.
Po rekomendacji audytora Spółka zaprojektowała i wdrożyła skuteczne procedury weryfikacji klientów i ściągalności należności. Wdrożono także nowy system zamówień towarów. W oparciu o monitorowanie sprzedaży ostatnich miesięcy oraz pozostały minimalny stan, automatyczny moduł wdrożony w systemie księgowo-finansowym generował listę towarów do zakupu. Zmiany pozwoliły ograniczyć straty jednostki w kolejnym okresie (niższe zalegające zapasy i należności) o ponad 2,5 mln zł.

Zadzwoń lub wypełnij formularz